ประกันภัยรถยนต์
CAR INSURANCEประกันมอเตอร์ไซค์


การประกันภัยรถจักรยานยนต์

ความคุ้มครองการประกันภัยรถจักรยานยนต์ คลอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้

– 1. คุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์สูญหายจากการโจรกรรม ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และชิงทรัพย์
– 2. คุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิงอันเกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกทุกชนิด (ราคาประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า 70% ของทุนประกันภัยรถยนต์ในแต่ละปี)
– 3. คุ้มครองชีวิต / อวัยวะของผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุ ทุกกรณี, ถูกฆาตกรรม วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000.00 บาท(ตามแบบอบ.1) ต่อครั้งและต่อระยะเวลาเอาประกันภัย

 

MC-TVI

 

MC-TVI2