ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันภัยเบ็ดเตล็ด


การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอัน เนื่องมาจากภัยอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบข่ายกว้างมากมายไม่จำกัดแต่ต้องอยู่ ภายใต้กฏระเบียบของกฎหมายประกันภัยเท่านั้น