ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันภัยการขนส่ง


การประกันขนส่ง ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ หรือ ทางบก
ซึ่งแยกเป็น 2 แบบ
1. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
2. การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit Insurance)

เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นที่นิยมใช้กันอยู่มีดังนี้

1. F.O.B. = Free On Board คือการซื้อสินค้าโดยผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าให้ผู้ขาย และผู้ขายต้องรับผิด ชอบต่อความเสียหายของสินค้า จนกระทั่งได้ส่งสินค้าให้บริษัทเรือรับผิดชอบ จึงจะหมดภาระ และ ผู้ซื้อสินค้า จะต้อง รับผิดชอบในการจัดการประกันภัยสินค้ากับบริษัทรับประกันภายในประเทศเพื่อจะ ให้สินค้าได้รับการคุ้มครองความเสียหาย จนกระทั่งถูกส่งถึงจุดหมายปลายทาง

2. C&F = Cost&freight คือผู้ซื้อ ซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยจ่ายสินค้าและค่าระวางเรือ โดยผู้ขายจะจัดเรือ ส่งสินค้าถึงท่าเรือกรุงเทพให้และผู้ซื้อจะต้องทำประกันภัยการขนส่งสินค้า ด้วยตัวเองกับบริษัทรับประกันภัยในประเทศ ดังเช่นเดียวกันกับการซื้อสินค้าในเงื่อนไขตามข้อ 1.

3. C.I.F. = Cost ,Insurance&freight คือการซื้อสินค้าโดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยผู้ขาย จะรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าให้แก่บริษัทเรือที่เมืองท่าต้นทางและจัดเรือ ส่งสินค้าถึงท่าเรือกรุงเทพรวมทั้งจัดการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล หรือการขนส่งสินค้าทางอากาศให้ด้วย