ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันการเดินทาง


ให้คุณอุ่นใจในทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อป้องกัน และชดเชยความเสียหายจากกรณีต่างๆอันเนื่องมาจากการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ และคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายระหว่างการเดินทาง